Reální úroková míra

Reální úroková míra
Hodnocení článku

Finanční slovníkZohledňuje vliv očekávané inflace. Na rozdíl od úrokové míry umí klientovi velmi reálně přiblížit míru zhodnocení jeho vkladů.

Provize

Provize
Hodnocení článku

Finanční slovníkJedná se o odměnu individuální, která se vyplácí za uskutečnění obchodu, především za jeho zprostředkování. Provizí jsou odměňování nejčastěji obchodní zástupci, kteří prodej či zprostředkování vykonávají přímo pro zákazníka. Provize se nejčastěji vyjadřuje procenty a to z celkové částky z prodeje.

Prolong

Prolong
Hodnocení článku

Finanční slovníkJe to velmi jednoduchý způsob, jak získat prodloužení data splatnosti u úvěru. Prolong poskytují pouze někteří vybraní poskytovatelé půjček. Služba není bez určitého poplatku, i když se tím částečně porušuje smlouva. Klient si může o prolong zažádat. Jde o velmi dobré řešení pro ty klienty, kteří se dočasně dostanou do problémů s financemi.

Progresivní splácení

Progresivní splácení
Hodnocení článku

Finanční slovníkJedná se o způsob splácení úvěru. Při něm se výška splátky zvyšuje a to během celého období splácení. Po dobu jednoho roku je obvykle měsíční splátka stejná. V následujících letech se zvyšuje a to o pevně daný koeficient. Jestliže se nenastavují fixní úrokové sazby, progresivní splácení během průběhu se může splácet a postupně se měnit v anuitní splácení, tedy v rovnoměrně rozložené měsíční splátky. To vše je samozřejmě za předpokladu, že s tím věřitel souhlasí. Progresivní forma splacení bývá nejčastěji využívána při hypotečních úvěrech a jde o přesný opak splácení degresivního.

Produkt

Produkt
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o předmět nebo také službu, které se nabízí klientům k prodeji.

Příjem

Příjem
Hodnocení článku

Finanční slovníkPříjem se definuje jako peněžní či nepeněžní plnění, kterého je možno dosáhnout i výměnou. Oceněné cenami, které se běžně používají v místě a taky v čase plnění či spotřeby. Je to podle druhu, podle kvality popřípadě podle míry opotřebení předmětného plnění.

Předlhůtní úročení

Předlhůtní úročení
Hodnocení článku

Finanční slovníkJde o přesný opak polhůtního úročení, také může být nazýváno anticipativní úročení. U tohoto způsobu se úrok ke kapitálu připočítává ihned na začátku období úrokového. Jsou k dispozici dva druhy úročení. Je to jednoduché úročení a složené úročení.

 

Předčasné splacení úvěru

Předčasné splacení úvěru
Hodnocení článku

Finanční slovníkDlužník navrhne svému poskytovateli půjčky, že svůj závazek splatí dříve, než bylo dohodnuto datem splatnosti. Věřitel předčasné splacení úvěru musí oficiálně odsouhlasit a to nejen ústně, ale i písemně, kdy se sepíše dodatek ke smlouvě. Některé banky a nebankovní společnosti toto umožňují, ale jen a pouze za úhradu poplatku.

Prahová částka

Prahová částka
Hodnocení článku

Finanční slovníkJedná se o právoplatně stanovenou výši sumy, která se dohodla a potvrdila všemi smluvními stranami. Smysl tohoto ustanovení prahové částky je určitá obrana před tím, že by dlužník nemohl splácet i když se jasně určují pravidla, při kterém k selhávání splacení nedochází. Platební neschopnost vytváří podobný efekt jako domino, kdy situace může směřovat až k bankrotu, přesněji ke cross default. Právě tomuto kroku by prahová částka měla zamezovat.

Půjčka, úvěr

Půjčka, úvěr
Hodnocení článku

Finanční slovníkOznačení půjčka nebo úvěr mají na mysli jednu a tu samou věc. Půjčka je libovolná suma, na jejíž výšce se dohodnou jak poskytovatel půjčky, tak i žadatel o půjčky.

Půjčky se řadí do kategorií podle několika kritérií. Tím nejčastějším bývá rozdělení na bankovní a nebankovní půjčky, na krátkodobé a dlouhodobé, s potvrzením o příjmu či bez potvrzení o příjmu. Každá půjčka je ošetřena a podložena smlouvou, kde jsou všechny podmínky, obchodní podmínky a taky přesná výše pravidelné měsíční částky, kterou je nutno splácet. Musí se zde uvést také datum splatnosti a úrokové sazby.