Kategorie: Finanční slovník

Financování

Finanční slovníkZpůsob jak na konkrétní účel poskytnout finance, které jsou potřebné. Dotace z půjčky, tak funguje financování úvěru.

Finanční poradce

Finanční slovníkJedná se o osobu fyzickou nebo právnickou. Tato osoba poskytuje konzultační a poradenskou činnost svým klientům. Poradenská a konzultační činnost musí být zcela nezávislá, na bázi širšího počtu produktů, které jsou na finančním trhu k dispozici. Finanční poradce nesmí spolu s touto prací vykonávat navíc také finanční zprostředkování.

Finanční poradce musí splňovat a dodržovat určitá kritéria pro svou odbornou způsobilost, která by měla být na tom nejvyšším stupni. Tyto kritéria jsou například nejvyšší dosažené vzdělání, požadována doba vykonané praxe, která se zaměřuje na finance a poradenství a samozřejmě také certifikát, který potvrzuje možnost vykonávat tuto pozici. Národní banka rovněž vydává k této činnosti povolení a nutný je zápis v Obchodním registru.

Exekuce

Finanční slovníkJedná se o pověření vykonat výkon, o kterém rozhodne soud popřípadě jiná rozhodnutí. Souvisí to c jediným cílem, vymoci dlužnou částku a umořit tak pohledávku věřitele a to ve chvíli, kdy dlužník neplní své povinnosti. Vždy se tak činí až na základě exekučního rozhodnutí například rozhodnutí soudu, pojišťovny nebo daňového úřadu. Než se přistupuje k exekuci, je dlužník několikrát napomenut a upozorněn.

Eskontní úvěr

Finanční slovníkJedná se o jeden z nejbezpečnějších a nejrozšířenějších typů směnkového úvěru. Jedná se zde o to, že banka odkoupí směnku od jejího majitele a to ještě předtím, než uplyne lhůta pro splatnost. Právně má banka umožněno, aby si srazila úrok, a úvěr se poskytuje ve výšce dané směnky, tedy přesně v její hodnotě. Za běžných okolností je zaplacen tento úvěr pomocí třetí osoby. Ten tak učiní namísto úvěrového dlužníka.

Eskont

Finanční slovníkProces, při kterém se kapitál mění na formu úvěru, a je ve formě nezaplacené pohledávky. Třetí osoba tuto pohledávku odkoupí a pohledávku ještě před koncem splatnosti a po sražení ode dne koupě pohledávky po datu splatnosti přebírá.

Dotace

Finanční slovníkJde o formu státní pomoci a má za účel zvýhodňovat příjemce při investování, zaměstnávání nebo splácení úvěru. Je to částka nenávratná a je vyjádřena v procentuální míře. Vyplácí se obyčejně paušálně a to přímo na příjemcův bankovní účet.

Domicil

Finanční slovníkJe to konkrétní místo, kde se dohodnutá splatnost určité směnky uskuteční. Jde o místo, kde banka sídlí jako součást směnkového vztahu.

Doba fixace úrokové sazby

Finanční slovníkDoba, která je přesně časově vymezená a během jejího trvání poskytovatel úvěru poskytuje klientovi jednostrannou výšku úrokové sazby. Tu nemůže poskytovatel měnit.

Dlužník

Finanční slovníkJe to fyzická či právnická osoba, která má povinnost uhradit dlužnou částku, kterou mu poskytla finanční instituce a to podle dopředu dohodnutých podmínek smlouvy. Dlužníkovi tak vzniká povinnost a to celý závazek splnit a to i včetně úroků, poplatků a také sankcí za opožděné platby. Konkrétní typ dlužníka vždy závisí od formy úhrady závazku.

Dluhopis

Finanční slovníkJde o cennou a právně potvrzenou listinu a v ní se dlužník váže k zaplacení přesné stanovené částky. Ty se stanovují podle dohodnutých podmínek, které se dohadují dopředu. Vždy se vystavuje za pomoci dlužníka a to je v těchto případech banka, podnik, stát nebo jakákoliv fyzická osoba. K vydání dluhopisu se váže kritérium a to takové, že je nutný zápis v Obchodním registru. Právo, které se spojuje s dluhopisem, je to, že majitel může požadovat splacení dlužné částky v pěnovitých hodnotách a také může požadovat vyplacené výnosů, které byly slíbeny.